Vedtekter SAS-gruppa

Postet av Sørum IL den 18. Mai 2021

 

VEDTEKTER FOR SAS
(STOMPERUDARRENGEMENTENE I SØRUM IL)
Stiftet 15.3.2010.

Formål

Stomperudarrangementene i  Sørum IL (heretter SAS) skal være en frittstående gruppe i Sørum IL, og skal ha som hovedmål å konsentrere seg om store idrettsarrangementer i idrettslaget.

SAS skal planlegge og gjennomføre eksisterende Stomperudarrangementer i samarbeide med gruppene i idrettslaget. SAS skal stå fritt til å planlegge og gjennomføre også andre typer idrettsarrangementer.

Målet er at alle arrangementene skal drives optimalt. Dette skal føre til god deltakelse, godt omdømme og god inntjening for Sørum IL.

Videre skal SAS arbeide for å skape et godt samarbeid med grunneierne, slik at det blir gode, faste traseer for både sommer- og vinterbruk.

Det skal gis tilbud til ski, løping, sykling og generell mosjon.

2. Organisatorisk tilknytning.

SAS skal være en undergruppe i Sørum IL.

Sørum IL er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

Klubben ligger i Sørum kommune.

3. Møterett.

Lederen i Sørum IL har møterett, men ikke stemmerett, til alle styremøter i SAS.

4. Medlemmer.

Alt medlemskap er kanalisert gjennom Sørum IL.

Alle som forplikter seg å innordne seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og andre bestemmelser kan tas opp som medlem i Sørum IL.

5. Stemmerett og valgbarhet.

Stemmerett og valgbarhet følger Sørum ILs vedtekter.

6. Kontingent.

Størrelse på kontingent, samt innbetaling av kontingent, bestemmes av hovedlaget, Sørum IL. Det er utover dette ingen kontingent/avgift til SAS.

7. Årsmøte i SAS. 

7.1 Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15 mars.

7.2 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

7.3 Når annet ikke er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine avgjørelser med absolutt flertall, dvs. mer enn halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke avgitte. Blir det likt stemmetall ved valg, holdes omvalg. Blir det likt også her, foretas loddtrekning.

8. Årsmøtet skal:

8.1 Velge møteleder og referent.

8.2 Skrive årsmøteprotokoll.

8.3 Velge to til å underskrive årsmøteprotokollen.

8.4 Behandle årsmeldingen.

8.5 Behandle revidert regnskap.

8.6 Behandle innkomne forslag.

8.7 Vedta budsjettet.

8.8 Velge et styre bestående av:
Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer for 2 år.
Minst halve styret skal velges hvert år. Lederen sitter i styret i 2 år, men velges 1 år som leder.

8.9 Velge 1. og 2. varamedlem for 1 år.

8.10 Velge 2 personer til valgkomité for 1 år.

9. Styret.

9.1.SAS' virksomhet ledes av styret i samsvar med vedtekter og de vedtak som årsmøtet har gjort.

9.2.Styret er beslutningsdyktig ved vanlig flertallsbeslutning.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

10. Styret skal:

10.1 Forbrede saker som skal behandles på årsmøtet.

10.2 Styret bestemmer fristen for når saker som skal behandles av årsmøtet skal være innkommet.

10.3 Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene.

10.4 Sende underskrevet årsmøteprotokoll senest 1 uke etter årsmøtet til hovedstyret i Sørum IL.

10.5 Føre protokoll over styrets handlinger.

10.6 Kunngjøre årsmøteprotokoll på forsvarlig måte.

10.7 Administrere og føre nødvendig kontroll med gruppa`s økonomi i henhold til de for idretten gjeldende instrukser og bestemmelser.

10.8 Gruppa plikter ved underskrifter av leder og et styremedlem.

10.9 Representere SAS gruppa utad.

10.10 Gruppa har ansvaret for traseer, søknader, sponsing, markedsføring, presse, resultatservice og alle forberedelser til Stomperudarrangementene.

11. Styret kan:

11.1 Innkalle til medlemsmøter med minst 14 dagers varsel.

11.2 Oppnevne komiteer/utvalg/enkeltpersoner for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse.

11.3 Innkalle hvem de måtte ønske til styremøtene.

12. Vedtektsendring.

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i SAS, etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves alminnelig flertall.

13. Oppløsning.

Oppløsning av gruppa kan bare behandles på ordinært årsmøte i Sørum IL. Vedtaket krever minst 2/3 flertall.

Disse vedtektene gjelder fra årsmøtet 2010 (8.3.2011), og kan bare endres på et årsmøte.

Styremøte SAS

Sørum 16/2-11

 

Styret i SAS

 0 Kommentar

Frist for å sende inn forslag til årsmøte

Postet av Sørum IL den 10. Mai 2021

Vi minner om at fristen for å sende inn forslag til saker som skal behandles av årsmøtet i Sørum IL er 14 dager (to uker) før møtet, altså torsdag 13. mai. Saker som sendes inn etter denne datoen vil ikke kunne behandles av årsmøtet.

For å melde saker til årsmøtet, send en e-post til idrettslag@sorumil.no

For info om gjennomføring av årsmøtet, se tidligere sak her.


Styret


0 Kommentar

Bruk ballbingen - men husk å rydde

Postet av Sørum IL den 26. Apr 2021

Vi er veldig glade for å ha fått Stomperudbingen på plass, og vi er strålende fornøyde med å se så mye aktivitet der. Barn og unge (og voksne) som leker og koser seg og har det gøy, med og uten ball.

Men vi setter stor pris på om alle som benytter den husker på å rydde opp etter seg. Det inkluderer å sette benker o.l tilbake på plass hvis man flytter på det. Vi oppfordrer også til å la benker stå på utsiden av bingen, det er ganske mye jobb å måtte rydde det tilbake når noen har hatt det gøy.

Bingen er åpen for alle, men av hensyn til naboer er det ikke tillatt med ballspill o.l. etter kl. 22:00

Men til alle; fortsett å bruk bingen, det er derfor den er der!


0 Kommentar

Årsmøte Sørum IL

Postet av Sørum IL den 22. Apr 2021

Årsmøtet i Sørum Idrettslag avholdes torsdag 27. mai kl. 19:00, digitalt på Teams.


Dersom det skulle komme endringer i restriksjonene innen 20. mai som gjør det mulig å avholde fysisk møte, kan dette møtet endres med en ukes varsel.

Følg med her på www.sorumil.no og våre facebook-sider for sakspapirer.


Vel møtt!


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4NTNiNjItYjJkOS00YjkwLWJlMTYtYTAzYzZlNWQxNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbf77a8f-7fa8-45a0-81db-7ad345a349c0%22%2c%22Oid%22%3a%226d968d6e-7a86-4bcd-97e4-95e7610123b9%22%7d


0 Kommentar

Stolpejakten i Sørum er i gang!

Postet av Sørum IL den 18. Apr 2021

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet.

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. 

Sørum IL har bidratt til utplassering av stolper i Sørum. 

Bli med på stolpejakt da vel!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline