Vedtekter SAS-gruppa

Postet av Sørum IL den 18. Mai 2021

 

VEDTEKTER FOR SAS
(STOMPERUDARRENGEMENTENE I SØRUM IL)
Stiftet 15.3.2010.

Formål

Stomperudarrangementene i  Sørum IL (heretter SAS) skal være en frittstående gruppe i Sørum IL, og skal ha som hovedmål å konsentrere seg om store idrettsarrangementer i idrettslaget.

SAS skal planlegge og gjennomføre eksisterende Stomperudarrangementer i samarbeide med gruppene i idrettslaget. SAS skal stå fritt til å planlegge og gjennomføre også andre typer idrettsarrangementer.

Målet er at alle arrangementene skal drives optimalt. Dette skal føre til god deltakelse, godt omdømme og god inntjening for Sørum IL.

Videre skal SAS arbeide for å skape et godt samarbeid med grunneierne, slik at det blir gode, faste traseer for både sommer- og vinterbruk.

Det skal gis tilbud til ski, løping, sykling og generell mosjon.

2. Organisatorisk tilknytning.

SAS skal være en undergruppe i Sørum IL.

Sørum IL er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

Klubben ligger i Sørum kommune.

3. Møterett.

Lederen i Sørum IL har møterett, men ikke stemmerett, til alle styremøter i SAS.

4. Medlemmer.

Alt medlemskap er kanalisert gjennom Sørum IL.

Alle som forplikter seg å innordne seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og andre bestemmelser kan tas opp som medlem i Sørum IL.

5. Stemmerett og valgbarhet.

Stemmerett og valgbarhet følger Sørum ILs vedtekter.

6. Kontingent.

Størrelse på kontingent, samt innbetaling av kontingent, bestemmes av hovedlaget, Sørum IL. Det er utover dette ingen kontingent/avgift til SAS.

7. Årsmøte i SAS. 

7.1 Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15 mars.

7.2 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

7.3 Når annet ikke er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine avgjørelser med absolutt flertall, dvs. mer enn halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke avgitte. Blir det likt stemmetall ved valg, holdes omvalg. Blir det likt også her, foretas loddtrekning.

8. Årsmøtet skal:

8.1 Velge møteleder og referent.

8.2 Skrive årsmøteprotokoll.

8.3 Velge to til å underskrive årsmøteprotokollen.

8.4 Behandle årsmeldingen.

8.5 Behandle revidert regnskap.

8.6 Behandle innkomne forslag.

8.7 Vedta budsjettet.

8.8 Velge et styre bestående av:
Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer for 2 år.
Minst halve styret skal velges hvert år. Lederen sitter i styret i 2 år, men velges 1 år som leder.

8.9 Velge 1. og 2. varamedlem for 1 år.

8.10 Velge 2 personer til valgkomité for 1 år.

9. Styret.

9.1.SAS' virksomhet ledes av styret i samsvar med vedtekter og de vedtak som årsmøtet har gjort.

9.2.Styret er beslutningsdyktig ved vanlig flertallsbeslutning.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

10. Styret skal:

10.1 Forbrede saker som skal behandles på årsmøtet.

10.2 Styret bestemmer fristen for når saker som skal behandles av årsmøtet skal være innkommet.

10.3 Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene.

10.4 Sende underskrevet årsmøteprotokoll senest 1 uke etter årsmøtet til hovedstyret i Sørum IL.

10.5 Føre protokoll over styrets handlinger.

10.6 Kunngjøre årsmøteprotokoll på forsvarlig måte.

10.7 Administrere og føre nødvendig kontroll med gruppa`s økonomi i henhold til de for idretten gjeldende instrukser og bestemmelser.

10.8 Gruppa plikter ved underskrifter av leder og et styremedlem.

10.9 Representere SAS gruppa utad.

10.10 Gruppa har ansvaret for traseer, søknader, sponsing, markedsføring, presse, resultatservice og alle forberedelser til Stomperudarrangementene.

11. Styret kan:

11.1 Innkalle til medlemsmøter med minst 14 dagers varsel.

11.2 Oppnevne komiteer/utvalg/enkeltpersoner for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse.

11.3 Innkalle hvem de måtte ønske til styremøtene.

12. Vedtektsendring.

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i SAS, etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves alminnelig flertall.

13. Oppløsning.

Oppløsning av gruppa kan bare behandles på ordinært årsmøte i Sørum IL. Vedtaket krever minst 2/3 flertall.

Disse vedtektene gjelder fra årsmøtet 2010 (8.3.2011), og kan bare endres på et årsmøte.

Styremøte SAS

Sørum 16/2-11

 

Styret i SAS

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.