Klargjøring rundt sak på årsmøtet

Postet av Sørum IL den 1. Apr 2022

På mandagens årsmøte var det en sak på sakslisten under "innkomne forslag", sak 12b, som lød som følger:

«Årsmøte i Sørum Idrettslag bes omgjøre vedtaket vedrørende oppsigelsen av Blatt Gruppen som grafisk designer og produksjons bedrift for Stomperud Magasinet, siden det er bevist at beslutningen var tatt minst en måned før oppsigelsen ble skrevet. Dette er fremkommet med bekreftelse fra daværende ansatt i Blatt Gruppen, nåværende ansatt i selskapet som Stomperudarrangementene har inngått ny avtale med. Selskapet eies av sønn til et styremedlem i SAS og vedkommende er varamedlem til selskapet styre. Dette er i strid med Sørum Idrettslag regelverk § 7 og 8.»

Styrets innstilling til forslaget var at det ikke skulle tas til følge, med begrunnelse i at saken har vært grundig behandlet i styret (to ganger), og at styret har, etter lengre dialog med kvalifisert juridisk bistand, to ganger kommet til at det ikke er funnet brudd på hverken SILs eller idrettens lovverk.

Saken kom aldri til behandling på årsmøtet, da det under punktet "godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden" kom forslag fra en representant på årsmøtet om at hele sak 12b skulle tas ut av sakslisten, begrunnet i at den allerede var ferdigbehandlet i idrettslagets øvrige organer, og bekreftet av jurist utenfra.
Dette forslaget, altså at 12b skulle tas ut av sakslisten, ble votert over, og 20 av 26 tilstedeværende stemte for å ta den ut, 1 stemte mot (i tillegg var det 5 blanke stemmer). Sak 12b ble dermed ikke realitetsbehandlet på årsmøtet. Dette medførte at forslagsstiller valgte å levere skriftlig utmeldelse under årsmøtet, og forlot deretter møtet.

Styret ønsker dog å gi en kortfattet redegjørelse for saken her, slik at de som ikke er kjent med forhistorien får forståelse for saken.


Sørum IL (SIL) har, gjennom SAS-gruppa, en redaksjonskomité (red.kom.) for Stomperudmagasinet. Denne komiteen har diverse fullmakter fra SIL, og inngikk i sin tid en avtale med Blatt-Gruppen (BG) om design og trykk av Stomperudmagasinet. Avtalen gikk ut på at det redaksjonelle ansvaret, og "eiendomsretten", skulle ligge hos SIL, v/ red.kom., mens BG skulle stå for design og trykk. Avtalen spesifiserte at dersom magasinet skulle opphøre, skulle eiendomsretten tilbakefalle til BG.
Sommeren 2021 ble det kjent for red.kom. at to personer skulle fratre sine stillinger i BG, hvorav en av disse opp gjennom årene har hatt en nøkkelrolle i arbeidet med magasinet. Red.kom. tok kontakt med BG angående utsikter til videre fremdrift for magasinet, og etter dialog der ble red.kom. usikker på hvorvidt BG ville være rett samarbeidspartner videre. Red.kom. valgte derfor, helt i henhold til inngått avtale, å si opp avtalen innen rett tid (september 2021) for så å ha en periode fram til årsskiftet 2021/2022 for å få på plass en ny avtale, enten med BG eller med andre aktuelle leverandører.
Her skal det nevnes at ettersom en av de andre aktuelle leverandørene ble ledet av en person som står i direkte familierelasjon til et medlem av red.kom., så har red.kom.-medlemmet selv meldt seg inhabil i all saksbehandling tilknyttet valg av leverandør, og blitt erstattet i rollen av en annen person.

Da oppsigelsen ble oversendt BG, tok BG v/ styreleder kontakt med SIL v/ styreleder og ba blant annet om at styret i SIL skulle trekke oppsigelsen tilbake, begrunnet blant annet i at den måtte kjennes ugyldig på grunn av inhabilitet, samt brudd på SILs og idrettens lovverk.

Styret i SIL tok saken på største alvor, og kontaktet raskt juridisk kompetanse i Norges Idrettsforbund, og ble deretter satt i kontakt med en advokat i et firma som har mye kompetanse innen idrettens lovverk. Etter møter og dialog mellom SIL og advokat, hvor SIL la frem påstandene som ble fremsatt i BGs krav, konkluderte advokat med at det ikke har skjedd noe ulovlig, eller noen brudd på hverken SILs eller idrettens lovverk.
Dette ble meddelt i brevs form (elektronisk) fra SILs styre til BG, samtidig som styret inviterte BG til dialogmøte om fremtidig samarbeid.

SIL v/ styrets leder og nestleder hadde så et møte med BG v/ styreleder og daglig leder, hvor SILs tilnærming som nevnt var fremtidig samarbeid mellom partene. Møtet kom aldri til det, da BGs representanter opprettholdt sine påstander og sitt krav om at SIL måtte kjenne oppsigelsen ugyldig.

Styret valgte da på nytt å kontakte advokat, som på nytt gikk gjennom saken, herunder uttalelser/redegjørelser fra navngitte, involverte personer, samt nye påstander fremsatt av BG.
Advokaten kom, etter gjennomgang av saken, til den samme konklusjonen som sist, at det ikke var grunnlag for å kjenne oppsigelsen ugyldig, samt at det ikke hadde vært brudd på hverken SILs eller idrettens lovverk.
Denne konklusjonen ble så meddelt direkte fra advokat til BG, med en uttalelse om at saken nå var å regne som ferdigbehandlet fra vår side.

I tillegg til behandlingen i styret i SIL, har styret i SAS også sett på hvordan red.kom. har håndtert saken, herunder informasjon fra red.kom. til SAS-styret, og de har ikke funnet noe som kan regnes som klanderverdig.

Etter dette kom det et forslag fra styreleder i BG, som også på det tidspunktet var personlig medlem av SIL, til årsmøtet i SIL, som referert over. Dette forslaget ble så avvist av årsmøtet, som referert.


Styret i Sørum IL vil understreke at vi hele veien har gjort det vi kan for å unngå at enkeltpersoner blir uthengt, samtidig som vi har jobbet for å ivareta SILs interesser og integritet i størst mulig grad.

Vi beklager selvsagt alltid at personer ikke lenger ønsker å være medlem av SIL, uansett årsak.

I denne saken er det altså, ved flere anledninger, funnet at red.kom. har opptrådt iht. både SILs og idrettens lovverk, og iht. inngåtte avtaler. Personer som har kunnet ha en interessekonflikt har selv valgt å melde seg inhabile, og fratrådt sine oppgaver i så henseende. Ingen personer som har vært involvert i saken fra SILs side har opptrådt på en måte som kan sies å være klanderverdig, og gjennomgang i ettertid har vist at dokumentasjonen har vært tilstrekkelig hele veien. I et såpass lite lokalsamfunn som her er det selvsagt ikke til å unngå at enkeltpersoner har ulike roller som til tider kan krysse hverandre, men alle SILs involverte har skilt de ulike vervene/oppdragene/sakene korrekt, og vi må poengtere at det ikke er motstridende interesser å ha verv i selskaper som har avtaler med SIL samtidig som man bedriver frivillig dugnadsarbeid for SIL som angår ulike av SILs grupper og/eller arrangementer.


Styret påpeker nok en gang at denne saken er ferdigbehandlet i SILs organer, og henstiller alle involverte til ikke å la slike saker påvirke samarbeidsklima i lokalmiljøet unødig i negativ retning. Uenighet i sak til tross, vi skal alle fortsette å eksistere sammen i et relativt lite lokalsamfunn i lang tid framover.


For styret i Sørum IL

Øyvind Moltke-Hansen, styreleder
leder@sorumil.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.